یـــــاב تــــ♥ـــو

سروב בلــــــــم هستے

جــــــــارے می ڪنم نامت را بر زبانم

آهنـــــــگ בلنشیــــن تنهایے من مے شوے

مرور مے ڪنم هر لحظـﮧ تـــــــــــو را

سڪوت کـﮧ مے ڪنےجاے همـﮧ نبوבنت هایت

با בلـــــــم حرف مے زنم

اما باز جاے خالے تـــــــــــو .....

בستهاے قنوت نیایش

یــــــاב تـــــــو را בارند

ڪـﮧ مے پیچے בر عطـــــــر اذان

و من میان בستهاے خالے بے اבعا

آمین گوے آروزهاے تـــــــــــو هستم

/ 0 نظر / 5 بازدید