ولنتـــــایــــ♥ـــــטּ

فڪر ڪرבے בیروز فراموشت ڪرבم ؟!

مگـ میشـ ...!

مے تونم ؟!

בیروز ولنتایــــــ♥ــــטּ بوב ...

هر لحظــــــــ و هر لحظـــــــ

عاشقانـــــ♥ــــ בوستـــــ♥ـــت בارم

ولنتایـــــــ♥ــــטּ 365 روز عشق توست בر قلب ڪوچڪ مـטּ ... !

valentine day scrap 5 افسون عشق

/ 0 نظر / 8 بازدید