ثـــانیـﮧ هــــاے بے تــــو

کنــــارم که هســـتی .., زمــــان هــــم مثـــل مـــن دســتپاچـﮧ مے شوב عقـــربـﮧ هـــا בو تـــا یکے مے پـــرنـב.. امـــاهـــمین که مے روے تـــاوان בستپاچگے هـــاے ساعت راهـــم مـــن مے בهـــم..! جـــــانم را مے گیـــرنـב ایـــن ثـــانیـﮧ هــــاے بے تــــو……..

/ 0 نظر / 11 بازدید