گاهی ...

گاهی غلط کردن ... جرات می خواهد 

گاهی بلف زدن ... هیاهو دارد 

گاهی شعار دادن ... وجود می خواهد

گاهی بودن ... شجاعت می خواهد.

گاهی ماندن ... یکرنگی می خواهد.

گاهی باید رفت 

بزمچه بودن هنر ...نمی خواهد

بوقلمون بودن ... هنر نمی خواهد

مردباش تا زن بودنت اثبات نشود

والی مرد نیستی 

بزمچه 

/ 0 نظر / 4 بازدید