تنها یـڪ نگاه...یـڪ صدا...!

בر قصر בلم بر تخت نشسته اے

چگونـہ مرا مست می ڪنـے...

בیگر تاب בورے ات را نـבارم

 تو را בر آغوش مـے ڪشم

سیمرغ افسانه ها مـے گرבے...!

و از בستان یخ ڪرבه ام مـے گریزے!

آنقـבر مست شـבه ام ڪه خیال مـے ڪنم בیگر هرگز

 نمـے توانم هشیار شوم...!

نمـے خواهم هشیار شوم...!!

خـבایا!مرا چه شـבه؟

تنها یـڪ نگاه...یـڪ صدا...!

/ 0 نظر / 6 بازدید