اگر بدانیم که ...

گاهی دعا می کنیم و گاهی متوسل به معصومین می شویم 

اما باید بدانیم که خود رهایی بخش خودی از هر چه احساس بد داری 

وعده حق تخلف ناپذیر است 

شب و روز نمی شناسد 

باید بدانیم 

همیشه هوا تاریک نمی ماند 

به امید سحر زندگی کن

اگر باور کنیم

که خدا همین نزدیکی می بیند

حتی تاریکخانه ای که به نام عشق می سازی

/ 1 نظر / 5 بازدید
saheli

که خدا همین نزدیکی می بیند [گل]