شناخت زنان

 مرد را ندا آمد:

اگر آرزوئی داری بگو ؛ که برآورده شود.

عرض کرد اقیانوس آرام ر اآسفالت خواهم !

ندا آمدسخت است ، آرزوی دیگریگو .

گفت : قدرتی خواهم که زنان را شناسم .

ندا آمد اقیانوس را 2 بانده میخواهی یا 4 بانده!

/ 1 نظر / 5 بازدید