چه شده بود دیروز ...

همه حرفها به یک جمله رسید 

وا نشد؟

چرایی ؟

اما گرمی دستانت به تشانه 

همان بوسه ای دیشب 

بوی صابون گل کوه میداد

دیدی عجله همیشه 

بوسه را با حال می کنه 

اثر رژهایم روی لبانت مانده 

بگذار حس بوسه هایم 

شبهایت را گرم و آرام بنوازد 

/ 0 نظر / 5 بازدید