به دل کسی ...

به دلی عاشق بلبلی کردن

آویزان عشق شدن است

تو که خود خوش لحنی 

مرغ سحر باش 

وگرنه نه لاشه خواران

همان جواب ابلهان است .

به شوری آبش فهمیدم ...

هر چه بگندد نمکش میزنند

وای به روزی که بگندد نمک.


به دل کسی توهین کردی 

به همان کثیفی دهنت 

مسواک ارزان است 

گرچه آب شهرت شور است 

خمیرش با خدا 

حمام کن 

ای پنهان در لجن 

زیارت برایت گناهی است

ولخرجی نکن...

نذر بیماری روحت نما 

معصومه معصوم بود

پفک نمکی دخترت یادت نرود

لوس تر از تو وبهای بیمار توست .

نویسنده : س - م

 

/ 0 نظر / 10 بازدید