اخی جهان صدقه می دهد

از شهر ما تا اخی جهان شما 

همه یک هجوم ملخی بود

از فارض را تا ریاض شما

پیش از نت شدن بازی ادامه دارد. 

 فارض را پاس بدار کاکا جهان نقاش مومن

و گلوی دردهای بیشمار ترک برداشته ما 

درمان ، صدقه انتظار سفر است 

از او به ما اشاره و از ما به سر دویدن 

از  خلق  پر  مدعا و  از ما سخن شنیدن

/ 2 نظر / 14 بازدید