افسون عشق

نویسنده : مهرزاد و شبنم

گاهی باید فحش نداد

گــــاهـــی بـــاید نـــداد  حتــــی فحـــــش  بــــه کســـــی کــــه  بــــا دوســــت تـــو  ریختــــه رو هــــم  آبـــــرو مثــــل روغـــن اســــت  اگــــر ریختـــه شــــد  جمــــع شدنـــی نیســــت  و پــــز دادن نــــداره
/ 5 نظر / 18 بازدید
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
8 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
19 پست
بهمن 92
84 پست
دی 92
68 پست
تجربه
1 پست
خجالت
1 پست
اماره
1 پست
حرف_آخر
1 پست
رنگ_حال
1 پست
باش_تا_
1 پست
باید_ها
1 پست
فریاد
2 پست
تنهایی
2 پست
عطسه
1 پست
رویای_من
1 پست
زندگی
2 پست
عشق
2 پست
نمی_شود
1 پست
جای_تو
1 پست
سلام_آخر
1 پست
گتهی_همه_
1 پست
باران_دل
1 پست
رفتن
1 پست
دو_جهره
1 پست
اعتماد
1 پست
شکستن
1 پست
عاشقانه
1 پست
چرا
2 پست
تقصیر_من
1 پست
خوشبختی
1 پست
احساس
1 پست
آسمان
1 پست
نفس
1 پست
خوابهایم
1 پست
برای_تو
1 پست
گاهی
2 پست
دلم
1 پست
وقتی
1 پست
زمزمه
1 پست
زمان
1 پست
زن
1 پست
دلبسته
1 پست
یعنی_چی
1 پست
می_دانم
1 پست
آغوش
1 پست
یار
1 پست
نگران
1 پست
تحملم_کن!
1 پست
رسوا
1 پست
حال_دلم
1 پست
بی_دل
1 پست
هوای_تو
1 پست
بیا
1 پست
تو_یعنی
1 پست
بی_تو
1 پست
حلالم_کن
1 پست
ریاضی
1 پست
هرگز
1 پست
من_و_تو
1 پست
من
1 پست
جغرافیا
1 پست
فاصله
1 پست
بودنت
1 پست
رویا
1 پست
مقصد
1 پست
خوب_بمان
2 پست
کاغذ
1 پست
نرو
1 پست
خیال
1 پست
خنده
1 پست
گریه
1 پست
عدالت
1 پست
خیانت
2 پست
دلتنگ
1 پست
کنار_تو
1 پست